מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

1. כללי

1.1 בעלת האתר, חברת מתוק וקל בע"מ, מרחוב אלון התבור 15, קיסריה (להלן: "החברה"), מכבדת את זכותם של הגולשים באתר ו/או של המשתמשים בשירותי האתר לפרטיות.
1.2 מטרת התנאים המפורטים במסמך זה להלן נועדו לתאר, בין היתר, את האופן שבו עשויה החברה לעשות שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמש באתר ו/או נאסף במהלך השימוש באתר ו/או בקשר אליו.
1.3 מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר ומתנאי השימוש של האתר. עצם השימוש באתר מהווה אישור בלתי מסויג לפיו המשתמש קרא את תנאי מדיניות הפרטיות, כפי שיעודכנו מעת לעת, והוא מסכים לקבלן ולפעול לפיהן.
1.4 יובהר כי מסירת המידע נעשית מרצונו ובהסכמתו של המשתמש וכי לא חלה עליו חובה על פי דין למסור מידע כלשהו לחברה ואולם, משתמש שאינו מסכים לתנאים האמורים, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לגלוש באתר ו/או לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא.
1.5 השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל האמור בלשון זכר ו/או ביחיד, מתייחס אף ללשון נקבה ו/או לרבים, בהתאמה, למעט אם תוכן הדברים או הקשרם מחייב פרשנות אחרת.

2. המידע אשר נאסף באתר

2.1 רכישת מוצרים באתר כרוכה במסירת מידע אישי של המשתמש, לרבות פרטים אישיים ופרטי התקשרות.
2.2 השימוש באתר, לרבות במסגרת פניות למוקדי שירות הלקוחות של החברה, כרוך באיסוף מידע בדבר צרכים, רצונות, הרגלי צריכה וכיו"ב של המשתמש.
2.3 הפרטים והמידע שימסרו ו/או יאספו במסגרת הרכישות באתר ו/או שיצטברו עקב השימוש באתר (להלן: "המידע") יישמרו במאגר המידע של החברה.
2.4 ידוע ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית לאסוף, וכן לעשות שימוש במידע האמור.
2.5 ידוע למשמש כי האתר, וכן צדדים שלישיים המספקים שירותים מטעם האתר, משתמשים ב"עוגיות" (להלן גם: "Cookies"), וכן בכלים נוספים, לשם תפעולו השוטף והתקין של האתר ו/או איסוף נתונים סטטיסטיים בנושאי השימוש באתר, לרבות לצורך אימות פרטים, התאמת העדפות אישיות, אפיון לקוח, התאמת פרסומות, אבטחת מידע וכיו"ב.
2.6 מובהר, כי האתר אינו מיועד לשימוש על ידי משתמשים קטינים (מתחת לגיל 18), וכי החברה אינה אוספת ביודעין מידע כלשהו של קטינים.

3. מטרות השימוש במידע

3.1 החברה רשאית לעשות שימוש במידע האמור לצורך כל מטרה מסחרית ו/או שיווקית ו/או טכנית ו/או סטטיסטית ו/או לכל מטרה אחרת, בהתאם לאמור בתקנון ובמסמך מדיניות הפרטיות דנן, ובכפוף להוראות כל דין.
3.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע האמור לצורך יצירת קשר עם המשתמש, שינוי האתר ו/או התכנים ו/או השירותים באתר, התאמת שירותים ותכנים חדשים בהתאם להעדפות המשתמש, הצעת מבצעים ו/או שירותים למשתמש לרבות מטעם צדדים שלישיים, מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, תפעול ופיתוח האתר, פתרון בעיות טכניות וכיו"ב.
3.3 החברה תהא רשאית לשלוח למשתמש בכל אמצעי תקשורת מידע ו/או הודעות ו/או הצעות ו/או פרסומות הקשורות למוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או סקרים ו/או הטבות ו/או עדכונים המוצעים על ידי החברה.
3.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בעצמה ו/או באמצעות נותני שירות מתאימים, דיוור ישיר הכולל, בין היתר, מידע שיווקי/פרסומי ובכלל זה מידע בנוגע למבצעים ו/או קידומי מכירות מטעמה ו/או מטעם צדדים שלישיים.

4. העברת מידע לצדדים שלישיים

4.1 החברה תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים ו/או מידע המזהה את המשתמש באופן אישי במקרים הבאים:
4.1.1 בכל מקרה של הפרת תנאיי השימוש של האתר, או ניסיון להפרתם.
4.1.2 בכל מקרה של ביצוע או ניסיון לבצע פעולות בניגוד להוראות הדין.
4.1.3 בכל מקרה של קיום מחלוקת משפטית ו/או הליך משפטי, לרבות מחלוקת ו/או הליך משפטי שהחברה ו/או המשתמש אינם צד לו.
4.1.4 בכל מקרה של מתן צו שיפוטי המחייב את החברה למסור את המידע.
4.1.5 בכל מקרה שהחברה תחליט, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי מסירת המידע נחוצה לשם התמודדות עם פעילות בלתי-חוקית או עוולה אזרחית ו/או מניעת גרימת נזק, לרבות במקרה שבו קיים חשד סביר ו/או צפי להתרחשותם של אלה.
4.1.6 במסגרת שיתופי פעולה עם חברות בעלי קשר עסקי לחברה, לרבות לספקי המוצרים.
4.1.7 לצורך ביצוע תפקידם של נותני שירות שונים עבור החברה.
4.2 מובהר כי החברה תהיה רשאית להעביר או לעשות כל שימוש אחר במידע שאינו אישי.
4.3 כן מובהר כי המשתמש רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה לקבלת פרסומת מסחרית בכל העת, להסיר את פרטיו מרשימת התפוצה.

5. אבטחת המידע

5.1 החברה עושה כל שביכולתה בכדי להגן על המידע המצוי בשליטתה, לרבות באמצעי אבטחה פיזיים ואלקטרוניים כפי המקובל.
5.2 עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב למנוע חדירה בלתי מורשת לאתר ו/או למאגר המידע שבשליטתה, ו/או אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע האישי ו/או הסטטיסטי המצוי בידי מי מנותני השירות של החברה.
5.3 משכך, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לכל גורם שהוא בגין האמור, לרבות נזק כתוצאה מפגיעה בפרטיותו של המשתמש.
5.4 מובהר כי סליקת כרטיסי האשראי במסגרת ביצוע תשלום באתר נעשית באופן מוצפן ומאובטח באמצעות שירותי סליקה חיצוניים, העושה שימוש בשיטות הצפנה עדכניות וחדישות, ובהתאם לתקנים בינלאומיים.

6. מיקום המידע

6.1 מאגר המידע של החברה נשמר במערכות ושרתים הממוקמים בישראל בלבד.
6.2 עם זאת, ידוע ומוסכם על המשתמש כי החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשמור את המידע כאמור על שרתים הממוקמים בחו"ל.
6.3 עוד ידוע ומוסכם על המשתמש כי נותני שירות מטעם החברה עשויים לשמור מידע אישי במערכות ושרתים הממוקמים בחו"ל.

7. זכות לעיין במידע

7.1 המשתמש זכאי לעיין במידע הנאסף על ידי החברה וזכאי לבקש את תיקון ו/או מחיקת המידע, ככל שנמצא כי המידע הקיים לגביו אינו מדויק, חסר, או אינו מעודכן.
7.2 מובהר כי החברה אינה מתחייבת לשמור על הפרטים והמידע שימסרו ו/או יאספו במסגרת הרכישות באתר ו/או שיצטברו עקב השימוש באתר.

8. יצירת קשר בענייני מדיניות הפרטיות
בכל שאלה ו/או הערה בנוגע למדיניות הפרטיות של החברה, ניתן ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות של החברה בטלפון: 073-2017469, או ע"י שליחת דוא"ל ל: [email protected]
.